Ôðàíöèÿ. Ìîòðî. 19 îêòÿáðÿ. Ó÷àñòíèêè êîííîãî ïîõîäà «Ìîñêâà–Ïàðèæ 1812-2012», ïîñâÿùåííîãî 200-ëåòèþ ïîáåäû Ðîññèè â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà, âî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ê ïàðàäó. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Íàòàëüÿ ÈâàíîâàНасколько информация оказалась для Вас полезной?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Нет оценок)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.